Therbalista เกษตรอินทรีย์ สำหรับพืชสมุนไพรและพืชมูลค่าสูง

เกษตรครบวงจรที่ปลูกแบบอินทรีย์ สำหรับพืชสมุนไพรและพืชมูลค่าสูง มุ่งเน้นเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและนักลงทุน โดยดำเนินการในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) พร้อมตลาดรองรับผลผลิต

พืชกลุ่มสมุนไพรและมูลค่าสูง สามารถนำสารสำคัญมาใช้ประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์ รวมถึงเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และด้วยสภาพภูมิประเทศและอากาศที่จำเพาะสำหรับพืชกลุ่มนี้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะผลักดันพืชกลุ่มนี้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศในการผลิตและส่งออก

ผลงาน

      พันธมิตร